ش-ثبت ش-من/مز موضوع معامله شرح مختصر نوع معامله فرآیند معامله استعلام ارزیابی کیفی تاریخ اتمام مهلت خرید
290 ¿ ¿/99/16 ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ مزایده یک مرحله ایی بدون استعلام ارزیابی کیفی 1399/08/12