ش-ثبت ش-من/مز موضوع معامله شرح مختصر نوع معامله فرآیند معامله استعلام ارزیابی کیفی تاریخ اتمام مهلت خرید
269 99 تستي3 تستي3 مناقصه یک مرحله ایی بدون استعلام ارزیابی کیفی 1399/04/17
270 م ن/99/3 بهسازي و بازسازي جاده هاي اصلي و محوطه هاي واحدهاي فرآورش بهسازي و بازسازي جاده هاي اصلي و محوطه هاي واحدهاي فرآورش مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/04/17
271 ت م ن/98/70 تعويض سقف و فن هاي ناحيه پاياني واحد SBR تعويض سقف و فن هاي ناحيه پاياني واحد SBR مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/04/17
272 م ن/99/12 بازسازي و نوسازي پوشش سقف انبارهاي مجتمع بازسازي و نوسازي پوشش سقف انبارهاي مجتمع مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/04/17
273 99/18 تستي2 تستي2 مناقصه یک مرحله ایی بدون استعلام ارزیابی کیفی 1399/04/20