ش-ثبت ش-من/مز موضوع معامله شرح مختصر نوع معامله فرآیند معامله استعلام ارزیابی کیفی تاریخ اتمام مهلت خرید
265 م ن/99/2 اجراي عمليات تعويض خط 10 اينچ گاز خروجي ايستگاه تقويت فشار گاز اهواز 4 اجراي عمليات تعويض خط 10 اينچ گاز خروجي ايستگاه تقويت فشار گاز اهواز 4 مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/03/23