ش-ثبت ش-من/مز موضوع معامله شرح مختصر نوع معامله فرآیند معامله استعلام ارزیابی کیفی تاریخ اتمام مهلت خرید
305 م ن/99/31 خريد 1000 شاخه تيوپ خريد 1000 شاخه تيوپ مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/09/09
306 م ن/99/39 خريد 1/560/000كيلوگرم رول كيسه پلاستيكي خريد 1/560/000كيلوگرم رول كيسه پلاستيكي مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/09/09
307 م ن/98/85 آزمون نشر صوتي مخازن ذخيره ال پي جي در واحد CF و الفين آزمون نشر صوتي مخازن ذخيره ال پي جي در واحد CF و الفين مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/09/11
308 م ن/99/15 ارائه خدمات حمل و نقل ، اياب و ذهاب كاركنان پتروشيمي بندرامام منطقه يك 3 ارائه خدمات حمل و نقل ، اياب و ذهاب كاركنان پتروشيمي بندرامام-منطقه يك مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/09/11
309 م ن/99/16 ارائه خدمات حمل و نقل ، اياب و ذهاب كاركنان پتروشيمي بندرامام منطقه دو ارائه خدمات حمل و نقل ، اياب و ذهاب كاركنان پتروشيمي بندرامام منطقه دو مناقصه یک مرحله ایی بدون استعلام ارزیابی کیفی 1399/09/11
310 م ن/99/17 ارائه خدمات حمل و نقل ، اياب و ذهاب كاركنان پتروشيمي بندرامام منطقه چهار ارائه خدمات حمل و نقل ، اياب و ذهاب كاركنان پتروشيمي بندرامام منطقه چهار مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/09/11
311 م ن/99/18 ارائه خدمات حمل و نقل ، اياب و ذهاب كاركنان پتروشيمي بندرامام منطقه پنج ارائه خدمات حمل و نقل ، اياب و ذهاب كاركنان پتروشيمي بندرامام منطقه پنج مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/09/11